1. รองศาสตราจารย์ ดร. นิมิตร มรกต ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สิทธิ์ บุตรอินทร์ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สยาม ทองประเสริฐ กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร สังขรัตน์ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร. จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา มั่นเขตวิทย์ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าใส คันธวงค์ กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำผึ้ง อนุกูล กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ศรีบุรี กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรทอง นามพรม กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรยา พรเอี่ยมมงคล กรรมการ
14. นาง นวลลออ จุลพุ์ปสาสน์ กรรมการ
15. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล ที่ปรึกษาอิสระด้านเภสัชศาสตร์
16. นางสาว กิตติกา กาญจนรัตนากร ที่ปรึกษาอิสระด้านสถิติชีวการแพทย์
17. นางสาว อรุณี นะมะมุติ บุคคลซึ่งมีหน้าที่ปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของอาสาสมัครเด็กในสถานสงเคราะห์
18. รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ กรรมการและเลขานุการ
19. นางสาว สุภาณี พิศวง ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นาง วาสนา พิโลนพงศธร ผู้ช่วยเลขานุการ
21. รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิสาข์ ไชยโย กรรมการสมทบ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์ กรรมการสมทบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมุนษย์