ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดดังไฟล์สำเนาที่แนบ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นเงื่อนไขการสนับสนุนตามประกาศฯ ดังนี้

1. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine
1.1 ผลงานละ 400,000 บาท ในกรณีที่ผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author)
1.2 ผลงานละ 300,000 บาท ในกรณีที่ผู้รับการสนับสนุนเป็นผู้ประพันธ์ร่วม (Co-author)

2. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน The Nature Index Journals นอกเหนือจากข้อ 1 (ตามแนบท้ายประกาศ)
2.1 ผลงานละ 300,000 บาท ในกรณีที่ผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author)
2.2 ผลงานละ 200,000 บาท ในกรณีที่ผู้รับการสนับสนุนเป็นผู้ประพันธ์ร่วม (Co-author)

3. ผลงาน 1 ผลงาน สามารถขอรับทุนได้เพียง 1 ครั้ง

4. มช.สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าดำเนินการ

5. ต้องไม่เป็นผลงานที่ปรากฎอยู่ในวิทยานิพนธ์ หรือผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine ลงวันที่ 30 กันยายน 2563