สำนักงานบริหารงานวิจัย โดยโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) "การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 4" ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ บุคลากรในสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มาเป็นวิทยากรการอบรมดังกล่าว ดังมีรายชื่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรดาว คงใหญ่
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ
4. อาจารย์ ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย คำดวง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าใส คันธวงค์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส
9. นางวาสนา พิโลนพงศธร

และมีผู้เข้าร่วมอบรม 6 ท่าน ดังรายชื่อ

1. ผศ.ดร. เฉลิมชัย ปิละพงค์
2. ผศ.ดร. อุษณีย์ อนุกูล
3. รศ.ดร. รัชดา เครสซี่
4. อ.ดร. วารุณี คำสายใย
5. ผศ.ดร. สรศักดิ์ อินทรสูต
6. อ.ดร. อำภา ยาสมุทร์