1. รองศาสตราจารย์ ดร. รัชดา เครสชี่ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาริกา ธรรมวิจิตร กรรมการ
3. นางสาว จิรชยา ไชยจินดา กรรมการ
4. นางสาว ณัฐฐา เอี่ยมจุ้ย กรรมการ
5. นาย สุวัฒศิล กิตติคุณธรรม กรรมการ
6. นางสาว เดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์ กรรมการ
7. นาย นที พรหมสง่า กรรมการ
8. นาย จักรินทร์ รุจิวรากรณ์ กรรมการ
9. นางสาว กรกนก ศุภโกวิท กรรมการ
10. นางสาว สุภาภรณ์ บัวใจ กรรมการ
11. นางสาว กนกพร ศรสุวรรณ์ กรรมการ
12. นางสาว หยาดพิรุณ ถาวร กรรมการ
13. นาง วาสนา พิโลนพงศธร เลขานุการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสารเคมี รังสี และของเสียจากห้องปฏิบัติการภายในคณะเทคนิคการแพทย์