1. รองศาสตราจารย์ ดร. รัชดา เครสชี่ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลรัตน์ พันธุ์แพ รองประธาน
3. รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย ปิละพงค์ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญา ปรีชาศุทธิ์ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี คำสายใย กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิเรข ไชยวงษา กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจีรา อินต๊ะใส กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำภา ยาสมุทร์ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย คำดวง กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ กันทะพันธ์ กรรมการ
11. นาง วาสนา พิโลนพงศธร เลขานุการ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ