ประชาสัมพันธ์ Academic Year 2020 Spring Exchange Student Application University of Toyama

University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Academic Year 2020 Spring Exchange Student Application, University of Toyama จัดขึ้นระหว่าง เมษายน - กันยายน 2020 (1 ภาคการศึกษา) หรือระหว่าง เมษายน 2020 - มีนาคม 2021 (1 ปีการศึกษา) นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้

            1. Application for Admission
            2. Student Certificate of Enrollment
            3. Recent Official Transcript
            4. Letter of Recommendation
            5. Statement of Financial Responsibility
            6. Certificate of Health
            7. Photocopy of Passport
            8. 4 photographs


ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1689 และส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562