ประชาสัมพันธ์โครงการ FUTURES THINKING & SCENARIO PLANNING WORKSHOP FOR YOUTHS
 
Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore เปิดรับสมัคร นักศึกษาอายุระหว่าง 17 – 23 ปี จำนวนไม่เกิน 4 คน เข้าร่วมโครงการ FUTURES THINKING & SCENARIO PLANNING WORKSHOP FOR YOUTHS ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้หัวข้อ Governance for the Future in Asia โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางมูลค่า SGD 500, ที่พัก 3 คืน, อาหารระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม, บัตรเข้างาน Festival of Ideas, และประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 
Application Form
Academic Transcript
Certificate of proficiency in English
Statement of purpose
CV/Resume
Copy of passport
 
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1694 และส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562