ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 1st Cycle of UMAP Program A&B 2019-20

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://usco.umap.org/

Eligibility for Program A & B

  1. Only those students whose universities/institutions have participated in this program are eligible to apply to other participating universities/institutions.
    Please confirm the list of Participating Universities/Institutions by checking the website.
  2. You must be a student currently enrolled in one of Participating universities/institution and at the time of completion of study abroad, you must still be a student of that university/institution. If you graduate from your university/institution before the end of the program, you will not be eligible to apply.
  3. A maximum of two (2) students can be nominated by each university/institution per semester (Program A); regardless, it may be possible to nominate additional students on a fee-paying basis depending on the policies of the host institutions (Program B).

Application Procedures for programs A & B (NEW*

  1. Visit the USCO website and register your student account.
  2. Carefully read the program details and review the programs’ contents, length, application deadline, etc. before applying.
  3. After you select your top 5 preferred institutions, submit your application and patiently wait for your application to go through the screening process and receive approval.

  4. Once your application is approved by both the UMAP International Secretariat and host institution on the system, you will then need to submit your “Study Plan” later.

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนให้งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562