คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา1
ผศ.ดร.จิราภรณ์ กันทะพันธ์2

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ค.ศ. 2023

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Mesenchymal stem cells transplantation combined with IronQ attenuates ICH-induced inflammation response via Mincle/syk signaling pathway”

ในวารสาร Stem Cell Research & Therapy
[SJR (SCImago Journal Rank): Q1]

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-023-03369-6

Contact information Click1, Click2,

>> <<