คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ผศ.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล1
รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์2

อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ค.ศ. 2023

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Gait variability during abrupt slow and fast speed transitions in older adult with mild cognitive impairment”

ในวารสาร PLOS ONE
[SJR (SCImago Journal Rank): Q1]

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0276658

Contact information Click1,Click2

>> <<