คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา1
ผศ.ดร.อำภา ยาสมุทร์2

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ค.ศ. 2023

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Dimeric Ankyrin with Inverted Module Promotes Bifunctional Property in Capturing Capsid to Impede HIV-1 Replication”

ในวารสาร International Journal of Molecular Sciences
[SJR (SCImago Journal Rank): Q1]

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ https://www.mdpi.com/1422-0067/24/6/5266

Contact information Click1, Click2

>> <<