ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

"ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ" เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและประสานความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและปฏิรูประบบสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพและรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น